Price.com.hk x 아마존 上 貨 神器

Price.com.hk x 아마존 上 貨 神器

X 用 0 存貨, $ 0 成本 都 可以 喺 아마존

DataSunday 幫 您 喺 Price.com.hk 揀 啱 嘅 貨 上 全球 嘅 아마존 度 賣

仲 嘥 時間 喺 淘 寶 搵 嘢 上 網上 賣?

Mar 家 只要 上 Price.com.hk 睇下 有咩 貨 想 賣 、 想賺 幾多 Margin , 我 哋 個 系統 就會 直接 將 您 揀 嘅 貨 自動 Upload 上去 您 全球 嘅 Amazon 網店。

您 想 賣 化妝品 又 得 、 賣 手機 又 得!

好 問題 ❗️

아마존은 이전에 知 智 出 、 邊 件 貨 嘅 定價 太高 ⋯⋯
所以 我 哋 嘅 系統 可以 做銷售 保證, 幫 您 用 $ 0 成本 開始 아마존 전구 전자 전자 業務

您 唔 駛 煩 去 邊 度 買 嗰 件 貨, 因為 我 哋 個 系統 會話 您 知 喺 邊 度 可以 用 最 平 嘅 價錢 買到 嗰 件 貨, 等 您 可以 賺到 更加 多。

賣 有 Amazon 賣家 戶口? 賣 有 Amazon 賣家 戶口?

立即 按此
X 我 哋 $ 0 幫 您 開 賣家 戶口

立即 按此
X 我 哋 $ 0 幫 您 自動 將 Price.com.hk 啲 貨 直接 放上 您 嘅 아마존 網店

 

想 了解 我 哋 啲 客戶?

Sun 了解 佢 哋 喺 用 咗 DataSunday 嘅 人工智能 自動化 系統 之後 嘅 아마존 網店 同 銷售量!


想 了解 更多 我們 嘅 服務?

按 左面 藍色 嘅 「即時 客服 通訊」制 , 或者 電郵 去hello@datasunday.com, 我 哋 好 樂意 幫 您!